This fixes PithHelmet for Safari 3.1.

PithHelmet-2.8.3.tbz